top of page

Pardavimo ir grąžinimo taisyklės ir sąlygos

1. AIŠKINIMAS

1.1  Šiose sąlygose galioja šios sąlygos apibrėžimai ir aiškinimo taisyklės.

Pirkėjas: asmuo, įmonė ar įmonė, perkanti Prekes iš Bendrovės.

Sutartis: bet kokia Bendrovės ir Pirkėjo sutartis dėl Prekių pardavimo ir pirkimo, apimanti šias sąlygas.

Pristatymo vieta: vieta, kur turi būti pristatytos prekės pagal 4 sąlygą.

Prekės: bet kokias Sutartyje numatytas prekes Pirkėjui tiekti Bendrovė (įskaitant bet kurią jų dalį ar dalis).

1,2  Nuoroda į konkretų įstatymą yra nuoroda į jį, nes jis galioja šiuo metu, atsižvelgiant į bet kokius pakeitimus, pratęsimus, taikymą ar priėmimą iš naujo, ir apima visus pagal jį galiojančius pagal jį galiojančius teisės aktus.

1.3  Žodžiai vienaskaitoje apima daugiskaitą, o daugiskaitoje – vienaskaitą.

1.4  Nuoroda į vieną lytį apima nuorodą į kitą lytį.

1,5  Sąlygų antraštės neturi įtakos šių sąlygų aiškinimui.

Incoterms: Tarptautinių prekybos rūmų parengtos tarptautinės prekybos sąlygos, reglamentuojančios prekių pirkėjo ir pardavėjo pareigas ir įsipareigojimus.

2. SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1  Atsižvelgiant į bet kokius 2.4 sąlygos nukrypimus, Pirkėjo ir Bendrovės sutarčiai taikomos šios sąlygos ir bet kokios atitinkamos Incoterm sąlygos, taikomos sutarčiai (ir aiškinamos pagal Tarptautinių prekybos rūmų oficialias taisykles kartkartėmis galiojančių prekybos sąlygų aiškinimo).

2.2  Bet kokios kitos sąlygos (įskaitant bet kokias sąlygas, kurias Pirkėjas taiko pagal bet kokį pirkimo užsakymą, užsakymo patvirtinimą, specifikaciją ar kitą dokumentą) yra aiškiai neįtraukiamos į bet kokią Pirkėjo ir Bendrovės sutartį.

2.3  Kad būtų išvengta abejonių, jokios sąlygos, patvirtintos, pristatytos ar esančios Pirkėjo pirkimo užsakyme, užsakymo patvirtinime, specifikacijoje ar kitame dokumente, nėra Sutarties dalis vien dėl to, kad toks dokumentas yra nurodytas Sutartyje. .

2.4  Šios sąlygos taikomos visiems Bendrovės pardavimams, o bet kokie šių sąlygų pakeitimai ir pareiškimai dėl Prekių neturės galios, nebent būtų aiškiai raštu susitarta ir pasirašyta Bendrovės prezidento arba direktoriaus. Pirkėjas pripažįsta, kad jis nepasitikėjo jokiu Bendrovės ar jos vardu pateiktu ar duotu pareiškimu, pažadu ar pareiškimu, kuris nėra nustatytas Sutartyje. Niekas šioje sąlygoje neatmeta ir neapriboja Bendrovės atsakomybės už apgaulingą klaidinantį pateikimą.

2.5  Kiekvienas Pirkėjo užsakymas ar Prekių kainos pasiūlymo priėmimas iš Bendrovės yra laikomas Pirkėjo pasiūlymu pirkti Prekes šiomis sąlygomis.

2.6  Joks Pirkėjo pateiktas užsakymas nėra laikomas Bendrovės priimtu tol, kol Bendrovė nepateikia raštiško užsakymo patvirtinimo arba (jeigu anksčiau) Bendrovė nepristato Pirkėjui Prekės.

2.7  Pirkėjas turi užtikrinti, kad jo užsakymo sąlygos ir visos taikomos specifikacijos būtų išsamios ir tikslios.

2.8  Bet kokia citata pateikiama remiantis tuo, kad jokia Sutartis neįsigalios tol, kol Bendrovė neišsiunčia Pirkėjui užsakymo patvirtinimo. Bet kokia citata galioja tik 30 dienų nuo jos datos, jeigu Bendrovė jos anksčiau nebuvo atsiėmusi.

3. APRAŠYMAS

Prekių kiekis ir aprašymas turi būti tokie, kaip nurodyta Bendrovės pasiūlyme arba užsakymo patvirtinime.

4. PRISTATYMAS

4.1  Bendrovė pristato prekes Pirkėjui pagal bet kokius galiojančius Incoterm, dėl kurių susitarė Pirkėjas ir Pardavėjas.

4.2  Jei šalys susitaria dėl bet kokio konkretaus Incoterm pristatymo (pavyzdžiui, tik CIF užsienio uostas arba DDP nurodyta paskirties vieta), laikoma, kad pristatymas įvyko pagal Tarptautinių prekybos rūmų oficialias prekybos sąlygų aiškinimo taisykles. .

4.3  Bet kokios Bendrovės nurodytos Prekių pristatymo datos yra tik apytikslis, o Prekių pristatymo laikas nėra iš esmės daromas pranešimu. Jei datos nenurodytos, pristatymas turi būti per protingą laiką.

4.4  Pagal kitas šių sąlygų nuostatas Bendrovė nėra atsakinga už jokius tiesioginius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius (visi trys terminai apima, be apribojimų, grynus ekonominius nuostolius, negautą pelną, verslo praradimą, prestižo išeikvojimą ir pan. nuostoliai), išlaidos, žala, mokesčiai ar išlaidos, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusios dėl bet kokio Prekių pristatymo vėlavimo (net jei tai įvyko dėl Bendrovės aplaidumo), taip pat joks vėlavimas nesuteikia Pirkėjui teisės nutraukti ar nutraukti Sutartį, nebent toks vėlavimas viršija 90 dienų.

4,5  Jei dėl kokių nors priežasčių Pirkėjas nepriima bet kurios iš Prekių, kai jos yra paruoštos pristatyti, pristatymo arba Bendrovė negali pristatyti Prekių laiku, nes Pirkėjas nepateikė atitinkamų instrukcijų, dokumentų, licencijų ar įgaliojimų:

4.5.1  risk in the Goods shall pass to the Buyer (including for loss or damage caused by the Company's negligence);

4.5.2  Prekės laikomos pristatytomis; ir

4.5.3  the Company may store the Goods until delivery, whereupon the Buyer shall be liable for all related costs and expenses (including, without limitation, storage and insurance).

4.6  Jei konkreti Incoterm, susijusi su bet kuria Sutartimi, neapima Prekių pakrovimo ir (arba) iškrovimo, Pirkėjas Pristatymo vietoje ir savo lėšomis turi pateikti tinkamą ir tinkamą įrangą bei rankų darbą Prekėms pakrauti ir (arba) iškrauti.

4.7  Jeigu Bendrovė Pirkėjui pristato iki 10 % didesnį ar mažesnį Prekių kiekį nei Bendrovės priimtas kiekis, Pirkėjas neturi teisės prieštarauti ar atmesti Prekes ar bet kurią iš jų dėl pertekliaus arba trūkumą ir sumoka už tokias prekes pagal proporcingą Sutarties tarifą.

4,8  Įmonė gali pristatyti Prekes atskirais mokėjimais. Kiekviena atskira įmoka išrašoma ir apmokama pagal Sutarties nuostatas.

4,9  Kiekviena įmoka yra atskira Sutartis ir jokios su įmoka susijusios Sutarties atšaukimas ar nutraukimas nesuteikia Pirkėjui teisės atsisakyti ar atšaukti bet kokios kitos Sutarties ar įmokos.

5. NEPRISTATYMAS

5.1  Bet kurios Prekių siuntos kiekis, kurį Bendrovė užregistravo bet kuriame vežėjo Bendrovei pateiktame važtaraštyje, yra įtikinamas kiekio įrodymas, kurį Pirkėjas gavo pristatymo metu, nebent Pirkėjas gali pateikti įtikinamų įrodymų, įrodančių priešingai.

5.2  Bendrovė neatsako už jokį Prekių nepristatymą (net jei tai įvyko dėl Bendrovės neatsargumo), nebent Pirkėjas raštu įspėja Bendrovę apie nepristatymą per 7 dienas nuo tos dienos, kai Prekės būtų pristatytos įprasta tvarka. buvo pristatyti renginiai.

5.3  Bet kokia Bendrovės atsakomybė už Prekių nepristatymą apsiriboja Prekių pakeitimu per protingą laiką arba kredito pažymos išrašymu proporcingai Sutarties tarifu pagal bet kokią už tokias Prekes išrašytą sąskaitą faktūrą.

6. RIZIKA / PAVADINIMAS

6.1  Prekių rizika pereina pagal konkrečią bet kuriai Sutarčiai taikomą Incoterm. Taigi Tarptautinių prekybos rūmų oficialios kartais galiojančios prekybos sąlygų aiškinimo taisyklės nustato, kada rizika pereina Sutartyje.

6.2  Nuosavybės teisės į Prekes nepereina Pirkėjui tol, kol Bendrovė negaus visos (grynaisiais pinigais arba lėšomis) visų jai priklausančių sumų, susijusių su:

6.2.1  Prekės; ir

6.2.2  Visos kitos sumos, kurios įmonei priklauso arba kurios iš Pirkėjo bet kurioje sąskaitoje priklauso.

6.3  Kol nuosavybės teisės į Prekes nepereis Pirkėjui, Pirkėjas privalo:

6.3.1  Laikyti Prekes patikėjimo teise kaip Bendrovės laiduotojas;

6.3.2  Saugoti Prekes (Įmonei nemokamai) atskirai nuo visų kitų Pirkėjo ar bet kurios trečiosios šalies prekių taip, kad jas būtų galima lengvai atpažinti kaip Bendrovės nuosavybę;

6.3.3  Not destroy, deface or obscure any identifying mark or packaging on or relating to the Goods; and

6.3.4  Pasirūpinti, kad Prekės būtų tinkamos būklės ir Bendrovės vardu jas apdraustų už visą kainą nuo visų rizikų, kad Bendrovė būtų patenkinta. Pareikalavus, Pirkėjas Bendrovei pateikia draudimo liudijimą.

6.4  Pirkėjas gali perparduoti Prekes iki nuosavybės teisės perėjimo tik tokiomis sąlygomis:

6.4.1  Any sale shall be effected in the ordinary course of the Buyer's business at full market value; and

6.4.2  Bet koks toks pardavimas yra Bendrovės turto pardavimas Pirkėjo vardu, o Pirkėjas, vykdydamas tokį pardavimą, elgiasi kaip pagrindinis.

6,5  Pirkėjo teisė turėti Prekes nedelsiant pasibaigia, jeigu:

6.5.1  Pirkėjas priėmė nutartį iškelti jam bankrotą arba sudarė susitarimą ar taikos sutartį su savo kreditoriais, arba kitaip pasinaudoja kokia nors šiuo metu galiojančia įstatymo nuostata, kad būtų atleisti nemokūs skolininkai, arba (būdamas juridinis asmuo) sušaukia kreditorių susirinkimas (formalus ar neoficialus) arba pradedamas likviduoti (savanoriškai ar priverstinai), išskyrus mokų savanorišką likvidavimą tik atstatymo ar sujungimo tikslu, arba paskiriamas administratorius ir (arba) vadovas, administratorius ar administracinis administratorius. įsipareigojimą ar bet kurią jo dalį, arba teismui yra pateikti dokumentai dėl Pirkėjo administratoriaus paskyrimo arba Pirkėjo ar jo direktorių arba kvalifikuoto plaukiojančio įnašo turėtojo įspėjimas apie ketinimą paskirti administratorių, arba nutarimas priimtas arba pateiktas bet kuriam teismui pareiškimas dėl Pirkėjo likvidavimo ar administravimo nurodymo davimo Pirkėjo atžvilgiu, arba yra pradėta bet kokia byla dėl Pirkėjo nemokumo ar galimo nemokumo; arba

6.5.2  Pirkėjas kenčia arba leidžia apmokestinti bet kokį teisėtą ar teisingą įvykdymą iš savo turto arba gauti prieš jį, arba nevykdo ar nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį ar bet kurią kitą Bendrovės sutartį. ir Pirkėjas, arba negali sumokėti savo skolų arba Pirkėjas nustoja prekiauti; arba

6.5.3  Pirkėjas apsunkina ar bet kokiu būdu apmokestina bet kurią iš Prekių.6.5.3 Pirkėjas apsunkina ar bet kokiu būdu apmokestina bet kurią iš Prekių.

6.6 Bendrovė turi teisę susigrąžinti apmokėjimą už Prekes, nepaisant to, kad nuosavybės teisė į kurią nors prekę iš Bendrovės neperėjo.

6.7 Pirkėjas suteikia Bendrovei, jos atstovams ir darbuotojams neatšaukiamą licenciją bet kuriuo metu įeiti į bet kurias patalpas, kuriose yra ar gali būti laikomos Prekės, kad galėtų jas apžiūrėti, o jeigu Pirkėjo valdymo teisė nutrūko, jas atgauti.

6.8 Jeigu Bendrovė negali nustatyti, ar kurios nors Prekės yra tos prekės, dėl kurių Pirkėjo valdymo teisė pasibaigė, laikoma, kad Pirkėjas pardavė visas Bendrovės Pirkėjui parduodamas prekes tokia tvarka, kokia buvo nurodyta. jos buvo išrašytos Pirkėjui.

6.9 Bendrovė savo nuožiūra sprendžia, ar ji sieks pasinaudoti savo teise susigrąžinti Prekes iš Pirkėjo, jei bus įvykdytas kuris nors iš 6.5 sąlygos papunkčių, ar sieks įvykdyti Pirkėjo pareigą sumokėti už Prekes.

6.10 Nutraukus Sutartį, kad ir kokia būtų priežastis, šioje 6 sąlygoje nurodytos Bendrovės (bet ne Pirkėjo) teisės lieka galioti.

7. PRICE

7.1 Jei Bendrovė raštu nesusitarė kitaip, Prekių kaina yra kaina, nurodyta bet kurioje Pirkėjui pateiktoje citatoje, galiojančioje pristatymo dieną.

7.2 Bet kokia Pirkėjui pateikta citata bus pagrįsta Sutarčiai taikomais Incoterm, o Bendrovės atsakomybė už bet kokias konkrečias išlaidas pagal tokią Incoterm bus nustatyta Tarptautinių prekybos rūmų oficialiose aiškinimo taisyklėse. prekybos sąlygos.

7.3 Bet kokia kaina, suteikta Pirkėjui pristatyti prekes, bus be JAV pardavimo mokesčio, kuris taip pat turi būti mokamas prie Prekių kainos, jei taikoma.

9. SAVYBĖS

9.1 The Company warrants to the Buyer that any Goods supplied by the Company shall comply with all relevant US food safety standards, hygiene, labeling and storage requirements pursuant to any applicable EU legislation from time to time in force. Where the Goods are delivered to a member state within the European Community, the Goods will comply with any equivalent European and non-european legislation.

9.2 Bendrovė taip pat garantuoja, kad (atsižvelgiant į kitas šių sąlygų nuostatas) pristatymo metu Prekės bus tinkamos kokybės ir tinkamos vartoti žmonėms.

9.3 Bendrovė nėra atsakinga už bet kurios 9.1 ir 9.2 sąlygose nurodytų garantijų pažeidimą, nebent:

9.3.1 Pirkėjas raštu praneša Bendrovei apie Prekės trūkumą per 7 dienas nuo to momento, kai Pirkėjas sužinojo arba turėjo sužinoti Prekės trūkumą; ir

9.3.2 the Company is given a reasonable opportunity after receiving the notice of examining such Goods and the Buyer (if asked to do so by the Company) returns a sample of the Goods to the Company's place of business at the Buyer's cost for the examination to take place there.

9.4 The Company shall not be liable for a breach of the warranties in condition 9.1 and condition 9.2 if the defect in the Goods arises because the Buyer has failed to follow the Company's oral or written instructions as to the storage, packaging and good trade practices or the Goods have been damaged in transit when at the risk of the Buyer.

9.5 Atsižvelgiant į 9.3 ir 9.4 sąlygą, jei Bendrovė įsitikina, kad Prekės neatitinka 9.1 ir 9.2 sąlygose nustatytų garantijų, Bendrovė savo nuožiūra pakeis tokias Prekes arba grąžins tokių Prekių kainą pagal proporcingą Sutarties tarifą. .

9.6 Jei Bendrovė laikosi 9.5 sąlygos, ji neprisiima jokios atsakomybės už 9.1 ir 9.2 sąlygose nurodytų garantijų pažeidimus tokių Prekių atžvilgiu.

8. MOKĖJIMAS

8.1 Subject to condition 8.5, payment of the price for the Goods is due in Euro and/ or US dollars and time for payment shall be of the essence.

8.2 Pirkėjui pasirūpinus Prekių atsiėmimu iš Bendrovės patalpų, nebent Bendrovė raštiškai susitarė kitaip, atsiskaitoma atsiimant Prekes.

8.3 Kai Bendrovė organizuoja Prekių pristatymą Pirkėjui, jei nesusitarta kitaip, atsiskaitymo sąlygos yra grynaisiais pinigais už dokumentus. Siuntimo dokumentai (taip pat ir važtaraštis) Pirkėjui neišduodami tol, kol Pirkėjo bankas negavo viso apmokėjimo už Prekes.

8.4 Nepaisant sąlygų nuostatų

8.2 Ir sąlyga

8.3 the Buyer must make payment for the Goods within 7 days of the date that the Company notifies the Buyer that the Goods are available for collection or where the Company has arranged shipment of the Goods, when the Buyer's bank notifies the Buyer that the shipping documents are available for collection or within 7 days of the Company confirming to the Buyer that the documents are available for collection whichever is sooner.

8.5 Bendrovė gali raštu susitarti su Pirkėju dėl kitokių mokėjimo sąlygų, o bet kokios alternatyvios mokėjimo sąlygos turi būti nurodytos užsakymo patvirtinime ir komercinėje sąskaitoje faktūroje.

8.6 No payment shall be deemed to have been received until the Company has received cleared funds.

8.7 Visi mokėjimai, mokėtini Bendrovei pagal Sutartį, turi būti sumokėti nedelsiant jai pasibaigus, nepaisant kitų nuostatų.

8.8 Pirkėjas privalo atlikti visus pagal Sutartį mokėtinus mokėjimus visiškai be jokių išskaitų, kaip įskaitymas, priešieškinys, nuolaida, sumažinimas ar kitaip, nebent Pirkėjas turi galiojantį teismo įsakymą, pagal kurį Bendrovė turi sumokėti tokiai išskaitai sumą. Pirkėjas.

8.9 Pirkėjui nesumokėjus Bendrovei pagal Sutartį mokėtinos sumos, Pirkėjas privalo mokėti Bendrovei palūkanas nuo šios sumos nuo mokėjimo termino dienos, kurios metinė norma yra 3% didesnė už bazinę paskolos palūkanų normą. Amerikos banko laiku, kaupiantis kasdien, kol bus atliktas mokėjimas, prieš ar po teismo sprendimo.

10. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

10.1 Atsižvelgiant į 4, 5 ir 9 sąlygą, šios nuostatos nustato visą Bendrovės finansinę atsakomybę (įskaitant bet kokią atsakomybę už darbuotojų, agentų ir subrangovų veiksmus ar neveikimą) Pirkėjui dėl:

10.1.1 Bet koks šių sąlygų pažeidimas;

10.1.2 Bet koks Pirkėjo naudojamas arba perparduotas bet kurios Prekės arba bet kurio produkto, kurio sudėtyje yra bet kurios prekės, naudojimas;

And

10.1.3 Any representation, statement or tortuous act or omission including negligence arising under or in connection with the Contract.

10.2 Visos garantijos, sąlygos ir kitos sąlygos, numatytos JAV arba Meino valstijos įstatymuose, kiek leidžia įstatymai, neįtraukiamos į Sutartį.

10.3 Niekas šiose sąlygose neatmeta ir neriboja Bendrovės atsakomybės:

10.3.1 Už mirtį ar asmens sužalojimą dėl Bendrovės neatsargumo; arba

10.3.2 Visais klausimais, dėl kurių Bendrovei būtų neteisėta atmesti ar bandyti panaikinti savo atsakomybę; arba

10.3.3 už sukčiavimą ar apgaulingą klaidingą informaciją.

10.4Atsižvelgiant į 10.2 ir 10.3 sąlygą:

10.4.1 Visa Bendrovės atsakomybė pagal sutartį, deliktą, klaidingą informaciją, restituciją ar kitu būdu, atsirandanti dėl Sutarties vykdymo ar numatomo vykdymo, yra apribota Sutarties kaina; ir

10.4.2 the Company shall not be liable to the Buyer for loss of profit, loss of business, or depletion of goodwill in each case whether direct, indirect or consequential, or any claims for consequential compensation whatsoever (howsoever caused) which arise out of or in connection with the Contract.

11. UŽDUOTYS 

11.1 Bendrovė gali perleisti Sutartį ar bet kurią jos dalį bet kuriam asmeniui, firmai ar įmonei.

11.2 Pirkėjas neturi teisės perleisti Sutarties ar kurios nors jos dalies be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

12. FORCE MAJEURE

Bendrovė pasilieka teisę atidėti pristatymo datą arba nutraukti Sutartį arba sumažinti Pirkėjo užsakytų Prekių kiekį (be atsakomybės Pirkėjui), jeigu jai trukdo arba vėluoja vykdyti savo veiklą dėl aplinkybės, kurių Bendrovė pagrįstai nekontroliuoja, įskaitant, bet neapsiribojant, Dievo veiksmus, vyriausybės veiksmus, karą ar nepaprastąją padėtį, terorizmo aktus, protestus, riaušes, pilietinius neramumus, gaisrą, sprogimą, potvynį, epidemiją, lokautus, streikus arba kiti darbo ginčai (susiję ar nesusiję su bet kurios šalies darbo jėga) arba suvaržymai ar vėlavimai, turintys įtakos vežėjams, arba nesugebėjimas arba vėlavimas gauti reikiamų ar tinkamų medžiagų atsargų, jei atitinkamas įvykis tęsiasi ilgiau nei 90 dienų, Pirkėjas turi teisę raštu įspėti Bendrovę nutraukti Sutartį.

13. GENERAL

13.1Kiekviena Bendrovės teisė ar teisių gynimo priemonė pagal Sutartį nepažeidžia jokios kitos Bendrovės teisės ar teisių gynimo priemonės pagal Sutartį ar ne.

13.2 If any provision of the Contract is found by any court, tribunal or administrative body of competent jurisdiction to be wholly or partly illegal, invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable it shall to the extent of such illegality, invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the remaining provisions of the Contract and the remainder of such provision shall continue in full force and effect.

13.3Įmonės nesugebėjimas arba delsimas įgyvendinti bet kurią Sutarties nuostatą ar jos nevykdymas nėra suprantamas kaip jos teisių pagal Sutartį atsisakymas.

13.4 Bet koks Bendrovės atsisakymas dėl bet kokio Pirkėjo Sutarties pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo nėra laikomas bet kokio vėlesnio pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo atsisakymu ir jokiu būdu neturi įtakos kitoms Sutarties sąlygoms.

13.5Sutarties šalys neketina, kad kurią nors Sutarties sąlygą galėtų vykdyti bet kuris asmuo, kuris nėra jos šalis.

13.6 Sutarties sudarymą, egzistavimą, sudarymą, vykdymą, galiojimą ir visus Sutarties aspektus reglamentuoja Meino valstijos įstatymai, o šalys paklūsta ne išimtinei Meino valstijos teismų jurisdikcijai atliekant bet kokius veiksmus, kurie gali atsiranda pagal šią Sutartį.

14. BENDROJI DALIS

13.1Kiekviena Bendrovės teisė ar teisių gynimo priemonė pagal Sutartį nepažeidžia jokios kitos Bendrovės teisės ar teisių gynimo priemonės pagal Sutartį ar ne.

13.2Jei kuris nors kompetentingos jurisdikcijos teismas, tribunolas ar administracinė institucija pripažįsta kurią nors Sutarties nuostatą visiškai arba iš dalies neteisėta, negaliojančia, negaliojančia, ginčijama, neįgyvendinama ar nepagrįsta, ji turi tokia apimtimi, kokia yra neteisėtumas, negaliojimas, negaliojimas, nuginčijimas, neįgyvendinamumas ar nepagrįstumas yra laikomi atskiriami, o likusios Sutarties nuostatos ir likusi tokios nuostatos dalis galioja ir toliau.

13.3Įmonės nesugebėjimas arba delsimas įgyvendinti bet kurią Sutarties nuostatą ar jos nevykdymas nėra suprantamas kaip jos teisių pagal Sutartį atsisakymas.

13.4 Bet koks Bendrovės atsisakymas dėl bet kokio Pirkėjo Sutarties pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo nėra laikomas bet kokio vėlesnio pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo atsisakymu ir jokiu būdu neturi įtakos kitoms Sutarties sąlygoms.

13.5Sutarties šalys neketina, kad kurią nors Sutarties sąlygą galėtų vykdyti bet kuris asmuo, kuris nėra jos šalis.

13.6 Sutarties sudarymą, egzistavimą, sudarymą, vykdymą, galiojimą ir visus Sutarties aspektus reglamentuoja Meino valstijos įstatymai, o šalys paklūsta ne išimtinei Meino valstijos teismų jurisdikcijai atliekant bet kokius veiksmus, kurie gali atsiranda pagal šią Sutartį.

bottom of page