top of page

Müügi- ja tagastuspoliitika tingimused

1. TÕLGENDAMINE

1.1  Nendes tingimustes kehtivad selle tingimuse määratlused ja tõlgendusreeglid.

Ostja: isik, ettevõte või ettevõte, kes ostab ettevõttelt kaupu.

Leping: mis tahes leping Ettevõtte ja ostja vahel kaupade müügi ja ostu kohta, mis sisaldab neid tingimusi.

Tarnepunkt: koht, kus Kauba kohaletoimetamine toimub tingimusel 4.

Kaubad: kõik Lepingus kokkulepitud kaubad, mida Ettevõte ostjale tarnib (sealhulgas nende osa või osad).

1,2  Viide konkreetsele seadusele on viide sellele, kuna see on hetkel kehtiv, võttes arvesse kõiki muudatusi, pikendamisi, kohaldamisi või taaskehtestamisi ning hõlmab kõiki selle alusel tehtud hetkel kehtivaid alamaid õigusakte.

1.3  Ainsuses olevad sõnad hõlmavad mitmust ja mitmuses ainsust.

1,4  Viide ühele soole hõlmab viidet teisele soole.

1,5  Tingimuste pealkirjad ei mõjuta nende tingimuste tõlgendamist.

Incoterms: rahvusvahelise kaubanduse tingimused, mille on välja töötanud Rahvusvaheline Kaubanduskoda ja mis reguleerivad kauba ostja ja müüja kohustusi ja kohustusi.

2. TINGIMUSTE RAKENDAMINE

2.1  Tingimusel 2.4 sätestatud muudatuste korral kehtivad ostja ja ettevõtte vahelise lepingu suhtes need tingimused ja mis tahes asjakohase Incotermi tingimused, mis lepingule kehtivad (ja tõlgendatakse vastavalt Rahvusvahelise Kaubanduskoja ametlikele eeskirjadele aeg-ajalt kehtivate kaubandustingimuste tõlgendamine).

2.2  Kõik muud tingimused (sealhulgas kõik tingimused, mida ostja kavatseb kohaldada mis tahes ostutellimuse, tellimuse kinnituse, spetsifikatsiooni või muu dokumendi alusel) on sõnaselgelt välistatud ostja ja ettevõtte vahelisest lepingust.

2.3  Kahtluste vältimiseks ei moodusta Ostja ostutellimusel, tellimuse kinnitusel, spetsifikatsioonil või muul dokumendil kinnitatud, koos tarnitud või selles sisalduvad tingimused lepingu osaks pelgalt seetõttu, et lepingus viidatakse sellisele dokumendile. .

2.4  Need tingimused kehtivad kogu Ettevõtte müügile ning nende tingimuste kõik muudatused ja kaupade kohta esitatud kinnitused ei oma mõju, välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt kirjalikult kokku lepitud ja ettevõtte presidendi või direktori poolt allkirjastatud. Ostja kinnitab, et ta ei ole tuginenud ühelegi Ettevõtte poolt või nimel antud avaldusele, lubadusele või esitusele, mis ei ole Lepingus sätestatud. Miski selles tingimuses ei välista ega piira Ettevõtte vastutust petturliku valeandmete esitamise eest.

2.5  Ostja iga tellimust või kaubapakkumise aktsepteerimist Ettevõttelt loetakse ostjapoolseks pakkumiseks osta kaupu vastavalt nendele tingimustele.

2.6  Ühtegi Ostja esitatud tellimust ei loeta Ettevõtte poolt vastuvõetuks enne, kui Ettevõte on väljastanud kirjaliku tellimuse kinnituse või (kui varem) tarnib Ettevõte Kauba Ostjale.

2.7  Ostja tagab, et tema tellimuse tingimused ja kõik kohaldatavad spetsifikatsioonid on täielikud ja täpsed.

2.8  Kõik hinnapakkumised tehakse eeldusel, et Lepingut ei sõlmita enne, kui Ettevõte saadab Ostjale tellimuse kinnituse. Iga pakkumine kehtib ainult 30 päeva jooksul alates selle kuupäevast, eeldusel, et Ettevõte ei ole seda varem tagasi võtnud.

3. KIRJELDUS

Kauba kogus ja kirjeldus peavad vastama Ettevõtte hinnapakkumisele või tellimuse kinnitusele.

4. KOHALETOIMETAMINE

4.1  Ettevõte tarnib Kauba Ostjale vastavalt ostja ja müüja vahel kokkulepitud kehtivatele Incotermi tingimustele.

4.2  Kui pooled lepivad kokku mis tahes konkreetse Incotermi tarnimises (näiteks ainult CIF-i välissadam või DDP nimega sihtkoht), loetakse tarnimine toimunuks vastavalt Rahvusvahelise Kaubanduskoja ametlikele kaubandustingimuste tõlgendamise reeglitele. .

4.3  Ettevõtte poolt Kauba tarnimiseks määratud kuupäevad on ette nähtud üksnes hinnangulisteks ja Kauba kohaletoimetamise aega ei muudeta sisuliselt teavitamisega. Kui kuupäevi pole täpsustatud, peab tarne toimuma mõistliku aja jooksul.

4.4  Vastavalt nende tingimuste muudele sätetele ei vastuta Ettevõte otsese, kaudse või kaudse kahju eest (kõik kolm tingimust hõlmavad ilma piiranguteta puhast majanduslikku kahju, saamata jäänud kasumit, äritegevuse kaotust, firmaväärtuse ammendumist jms. kahju), kulud, kahjud, tasud või kulud, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud Kauba kohaletoimetamise viivitusest (isegi kui selle põhjuseks on Ettevõtte hooletus), samuti ei anna viivitus ostjal õigust Lepingut lõpetada või sellest taganeda, välja arvatud juhul, kui viivitus ületab 90 päeva.

4,5  Kui Ostja ei võta mingil põhjusel vastu mis tahes Kauba tarnimist, kui see on tarnimiseks valmis, või Ettevõte ei saa kaupa õigel ajal tarnida, kuna Ostja ei ole esitanud asjakohaseid juhiseid, dokumente, litsentse või volitusi:

4.5.1  Kaubaga kaasnev risk läheb üle Ostjale (sh Ettevõtte hooletusest põhjustatud kaotsimineku või kahju korral);

4.5.2  kaup loetakse üleantuks; ja

4.5.3  Ettevõte võib Kauba hoiustada kuni kohaletoimetamiseni, misjärel vastutab Ostja kõigi sellega seotud kulude ja kulude eest (sh, kuid mitte ainult, ladustamine ja kindlustus).

4,6  Kui mõne lepinguga seotud konkreetne Incoterm ei hõlma Kauba peale- ja/või mahalaadimist, tagab Ostja Kauba peale- ja/või mahalaadimiseks Tarnepunktis ja omal kulul piisava ja sobiva varustuse ja käsitsitöö.

4,7  Kui Ettevõte tarnib Ostjale kaubakoguse, mis on kuni 10% suurem või väiksem kui Ettevõtte poolt vastuvõetud kogus, ei ole Ostjal õigust Kaubale või mõnele kaubale vastuväiteid esitada ega tagasi lükata kauba ülejäägi või kauba suhtes. puudujääk ja tasub selliste kaupade eest proportsionaalse lepingumäära alusel.

4,8  Ettevõte võib Kauba tarnida eraldi osamaksetena. Iga eraldiseisev osamakse esitatakse arvel ja tasutakse vastavalt Lepingus sätestatule.

4,9  Iga osamakse on eraldi Leping ja ühegi osamaksega seotud lepingu tühistamine või lõpetamine ei anna ostjale õigust ühestki teisest lepingust või osamaksest loobuda või tühistada.

5. MITTEKÄTTESAMINE

5.1  Mis tahes kaubasaadetise kogus, mille Ettevõte on registreerinud ettevõttele mis tahes vedaja poolt tarnitud konossemendile, on veenvaks tõendiks ostja poolt tarnimisel saadud koguse kohta, välja arvatud juhul, kui ostja suudab esitada veenvaid tõendeid vastupidise kohta.

5.2  Ettevõte ei vastuta kaupade tarnimata jätmise eest (isegi kui selle põhjuseks on Ettevõtte hooletus), välja arvatud juhul, kui Ostja teatab Ettevõttele kirjalikult tarnimata jätmisest 7 päeva jooksul alates kuupäevast, mil kaup tavapärasel viisil tarnitakse. sündmustest on toimetatud.

5.3  Ettevõtte igasugune vastutus kaupade tarnimata jätmise eest piirdub Kauba asendamisega mõistliku aja jooksul või proportsionaalse Lepingumääraga kreeditarve väljastamisega mis tahes selliste kaupade kohta esitatud arve alusel.

6. RISK/NIMETUS

6.1  Kauba risk läheb üle vastavalt mis tahes lepingule kehtivale konkreetsele Incotermile. Sellisena sätestavad Rahvusvahelise Kaubanduskoja ametlikud aeg-ajalt kehtivad kaubandustingimuste tõlgendamise reeglid, millal risk lepingus üle läheb.

6.2  Kauba omandiõigus ei lähe ostjale üle enne, kui Ettevõte on täielikult (sularahas või arveldatud rahas) kätte saanud kõik talle võlgnetavad summad seoses:

6.2.1  Kaubad; ja

6.2.2  Kõik muud summad, mis kuuluvad või mis muutuvad Ostjalt ettevõttele sissenõutavaks mis tahes kontolt.

6.3  Kuni Kauba omandiõiguse üleminekuni Ostjale on ostjal kohustus:

6.3.1  Hoida Kaupa usaldusalusel alusel Ettevõtte käendajana;

6.3.2  Hoidke Kaupa (Ettevõttele tasuta) kõigist teistest Ostja või mis tahes kolmanda isiku kaupadest eraldi selliselt, et need jääksid kergesti tuvastatavaks Ettevõtte omandiks;

6.3.3  Mitte hävitada, rikkuda ega varjata ühtegi Kaubal või sellega seotud identifitseerimismärki või pakendit; ja

6.3.4  Hoida Kaubad rahuldavas seisukorras ja kindlustada need Ettevõtte nimel nende täishinna eest kõigi riskide vastu, mis on Ettevõttele mõistlikult rahuldav. Nõudmisel esitab Ostja Ettevõttele kindlustuspoliisi.

6.4  Ostja võib Kauba enne omandiõiguse üleminekut edasi müüa ainult järgmistel tingimustel:

6.4.1  Igasugune müük toimub Ostja tavapärase äritegevuse käigus täieliku turuväärtusega; ja

6.4.2  Iga selline müük on Ettevõtte vara müük ostja enda nimel ja ostja tegutseb sellise müügi tegemisel printsipaalina.

6,5  Ostja õigus Kaubale lõpeb viivitamata, kui:

6.5.1  Ostja on teinud tema suhtes pankrotiotsuse või sõlmib kokkuleppe või kokkuleppe oma võlausaldajatega või kasutab muul viisil praegu kehtivaid seadusesätteid maksejõuetute võlgnike vabastamiseks või (kui on juriidiline isik) kutsub kokku võlausaldajate koosolek (ametlik või mitteametlik) või alustab likvideerimist (vabatahtlikku või kohustuslikku), välja arvatud maksejõuline vabatahtlik likvideerimine üksnes rekonstrueerimise või liitmise eesmärgil, või laseb määrata pankrotihalduri ja/või halduri, halduri või pankrotihalduri. kohustis või selle osa või on kohtule esitatud dokumendid ostja halduri määramiseks või ostja või tema juht või kvalifitseeritud ujuvtasu omanik on teatanud halduri määramise kavatsusest või mis tahes kohtule on esitatud või esitatud avaldus Ostja tegevuse lõpetamiseks või Ostja suhtes asjaajamiskorralduse andmiseks või on algatatud menetlus seoses Ostja maksejõuetuse või võimaliku maksejõuetusega; või

6.5.2  Ostja kannatab või lubab oma varalt sisse nõuda mis tahes seaduslikku või õiglast täitmist, või ostja ei täida või ei täida oma lepingust või muust ettevõtte vahelisest lepingust tulenevaid kohustusi. ja Ostja või ei suuda oma võlgasid tasuda või Ostja lõpetab kauplemise; või

6.5.3  Ostja koormab või võtab mis tahes viisil tasu mis tahes Kauba eest.6.5.3 Ostja koormab või võtab mis tahes viisil tasu mis tahes Kauba eest.

6.6 Ettevõttel on õigus Kauba eest tasu tagasi nõuda hoolimata sellest, et ühegi Kauba omandiõigus ei ole Ettevõttelt üle läinud.

6.7 Ostja annab Ettevõttele, selle esindajatele ja töötajatele igal ajal tühistamatu loa siseneda ruumidesse, kus Kaupa hoitakse või võidakse hoida, et neid kontrollida või kui Ostja valdusõigus on lõppenud, siis need tagasi saada.

6.8 Kui Ettevõte ei suuda kindlaks teha, kas mõni Kaup on kaup, mille suhtes Ostja valdusõigus on lõppenud, loetakse, et Ostja on müünud kõik ettevõtte poolt Ostjale müüdud kaubad selles järjekorras, need esitati Ostjale arve.

6.9 Ettevõte otsustab ainuisikuliselt, kas ta püüab teostada oma õigust nõuda Kaup Ostjalt tagasi, kui mõni tingimuse 6.5 alapunktidest on täidetud, või püüab jõustada Ostja kohustust tasuda Kauba eest.

6.10 Lepingu lõpetamisel, olenemata põhjusest, jäävad kehtima käesolevas tingimuses 6 sisalduvad Ettevõtte (kuid mitte Ostja) õigused.

7. HIND

7.1 Kui Ettevõte ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti, on Kauba hinnaks Ostjale esitatud mis tahes hinnapakkumises märgitud hind, mis kehtis üleandmise päeval.

7.2 Kõik ostjale esitatud hinnapakkumised põhinevad lepingule kohaldataval Incotermil ja ettevõtte vastutus mis tahes konkreetsete kulude eest vastavalt sellisele Incotermile on sätestatud Rahvusvahelise Kaubanduskoja ametlikes tõlgendamisreeglites. kaubandustingimused.

7.3 Ostjale kaupade tarnimiseks antud hind ei sisalda USA müügimaksu, mis tuleb lisaks kauba hinnale tasuda, kui see on asjakohane.

9. KVALITEEDID

9.1 Ettevõte garanteerib ostjale, et kõik Ettevõtte tarnitavad kaubad vastavad kõigile asjakohastele USA toiduohutusstandarditele, hügieeni-, märgistamis- ja ladustamisnõuetele vastavalt aeg-ajalt kehtivatele ELi õigusaktidele. Kui Kaubad tarnitakse Euroopa Ühenduse liikmesriiki, peavad kaubad vastama samaväärsetele Euroopa ja väljaspool Euroopat kehtivatele õigusaktidele.

9.2 Lisaks garanteerib Ettevõte, et (kui käesolevate tingimuste muudest sätetest ei tulene teisiti) on kaubad tarnimisel rahuldava kvaliteediga ja inimtoiduks kõlblikud.

9.3 Ettevõte ei vastuta tingimuste 9.1 ja 9.2 garantiide rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui:

9.3.1 Ostja teavitab Ettevõtet Kauba puudusest kirjalikult 7 päeva jooksul arvates ajast, mil Ostja Kaubal puuduse avastas või oleks pidanud avastama; ja

9.3.2 Ettevõttele antakse mõistlik võimalus pärast selliste kaupade läbivaatamise teate saamist ja ostja (kui ettevõte seda palub) tagastab kauba näidise ettevõtte tegevuskohta ostja kulul, et läbivaatus toimuks seal.

9.4 Ettevõte ei vastuta tingimustes 9.1 ja 9.2 toodud garantiide rikkumise eest juhul, kui Kauba puudus tuleneb sellest, et Ostja ei ole järginud Ettevõtte suulisi või kirjalikke juhiseid ladustamise, pakendamise ja heade kaubandustavade kohta või kauba kauba puuduse eest. Kaup on ostja riisikol transportimisel kahjustatud.

9.5 Tingimuste 9.3 ja 9.4 kohaselt, kui Ettevõte on veendunud, et Kaup ei vasta tingimuse 9.1 ja tingimuse 9.2 garantiidele, asendab Ettevõte omal valikul need kaubad või tagastab selliste kaupade hinna proportsionaalse lepingumäära alusel. .

9.6 Kui Ettevõte täidab tingimust 9.5, ei vastuta ta selliste Kaupade osas punktis 9.1 ja tingimuses 9.2 sätestatud garantiide rikkumise eest.

8. MAKSE

8.1 Tingimusel 8.5 tuleb Kauba eest tasuda eurodes ja/või USA dollarites ning maksetähtaeg on oluline.

8.2 Kui Ostja korraldab Kauba äratoomise Ettevõtte ruumidest, kui Ettevõte ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud, tuleb tasuda Kauba kättesaamisel.

8.3 Kui Ettevõte korraldab Kauba saatmise Ostjale, kui ei ole kokku lepitud teisiti, on maksetähtajad sularahas dokumentide vastu. Saatedokumente (sh konossementi) ei väljastata Ostjale enne, kui Ostja pank on Kauba eest tasutud täies ulatuses.

8.4 Olenemata tingimuse sätetest

8.2 Ja tingimus

8.3 Ostja peab tasuma Kauba eest 7 päeva jooksul arvates päevast, mil Ettevõte teavitab Ostjat, et Kaup on järeletulemiseks saadaval või kui Ettevõte on korraldanud Kauba kohaletoimetamise, kui Ostja pank teatab Ostjale, et saatedokumendid on korrastatud. kättesaamine või 7 päeva jooksul pärast seda, kui Ettevõte on ostjale kinnitanud, et dokumendid on sissenõudmiseks kättesaadavad, olenevalt sellest, kumb saabub varem.

8.5 Ettevõte võib Ostjaga kirjalikult kokku leppida teistsugused maksetingimused ning alternatiivsed maksetingimused tuuakse välja tellimusteatises ja kaubaarves.

8.6 Ühtegi makset ei loeta laekuks enne, kui Ettevõte on saanud rahalisi vahendeid.

8.7 Kõik Lepingu alusel Ettevõttele tasumisele kuuluvad maksed muutuvad tasumiseks kohe pärast lepingu lõppemist, hoolimata muudest sätetest.

8.8 Ostja teeb kõik lepingust tulenevad maksed täies ulatuses ilma mahaarvamisteta tasaarvestuse, vastuhagi, allahindluse, vähendamise või muul viisil, välja arvatud juhul, kui ostjal on kehtiv kohtumäärus, mis nõuab sellise mahaarvamisega võrdse summa tasumist ettevõtte poolt ostja.

8.9 Kui Ostja jätab Ettevõttele Lepingust tulenevalt tasumata summa, on Ostja kohustatud sellelt summalt ettevõttele tasuma intressi alates maksetähtpäevast aastase intressimääraga 3% kõrgem laenu baasintressimäärast. Bank of America aja järgi, mis koguneb iga päev kuni makse sooritamiseni, kas enne või pärast kohtuotsust.

10. VASTUTUSE PIIRANG

10.1 Vastavalt tingimusele 4, tingimusele 5 ja tingimusele 9 sätestavad järgmised sätted ettevõtte kogu rahalise vastutuse (sealhulgas vastutuse oma töötajate, agentide ja alltöövõtjate tegude või tegevusetuse eest) ostja ees seoses:

10.1.1 nende tingimuste mis tahes rikkumine;

10.1.2 Ostja poolt mis tahes Kauba või mis tahes kaupa sisaldava toote kasutamine või edasimüümine;

Ja

10.1.3 Mis tahes esindus, avaldus või käänuline tegevus või tegevusetus, sealhulgas hooletus, mis tuleneb lepingust või on sellega seotud.

10.2 Kõik garantiid, tingimused ja muud tingimused, mis on ette nähtud USA või Maine'i osariigi seadustega, on seadusega lubatud täies ulatuses lepingust välja jäetud.

10.3 Miski nendes tingimustes ei välista ega piira ettevõtte vastutust:

10.3.1 Ettevõtte hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuse eest; või

10.3.2 Igas asjas, mille puhul oleks ettevõttel ebaseaduslik oma vastutust välistada või välistada; või

10.3.3 pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest.

10.4Tingimuste 10.2 ja 10.3 kohaselt:

10.4.1 Ettevõtte täielik vastutus lepingu, delikti, valeandmete esitamise, tagastamise või muul viisil, mis tuleneb Lepingu täitmise või kavandatud täitmisest, on piiratud Lepingu hinnaga; ja

10.4.2 Ettevõte ei vastuta Ostja ees saamata jäänud kasumi, äritegevuse kaotuse või firmaväärtuse kahanemise eest igal juhul, olgu see otsene, kaudne või kaudne, ega mis tahes (olenemata põhjusest) kaudse hüvitise nõuete eest, mis tulenevad sellest või sellega seoses. lepinguga.

11. ÜLESANDED 

11.1 Ettevõte võib lepingu või selle mis tahes osa loovutada mis tahes isikule, ettevõttele või ettevõttele.

11.2 Ostjal ei ole õigust Lepingut või selle mis tahes osa loovutada ilma Ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta.

12. VÄÄRAMAMAT JÕUD

Ettevõte jätab endale õiguse tarnekuupäeva edasi lükata või Leping üles öelda või Ostja poolt tellitud Kauba mahtu vähendada (ilma vastutuseta Ostja ees), kui tema äritegevuse teostamine on takistatud või viibinud asjaolud, mis ei allu ettevõtte mõistlikule kontrollile, sealhulgas, kuid mitte ainult, jumalateod, valitsuse tegevused, sõda või riiklik hädaolukord, terroriaktid, protestid, mäss, rahutus, tulekahju, plahvatus, üleujutus, epideemia, töösulud, streigid või muud töövaidlused (olenemata sellest, kas need on seotud kummagi poole tööjõuga või mitte) või piirangud või viivitused, mis mõjutavad vedajaid või suutmatus hankida piisavaid või sobivaid materjale, tingimusel et kui kõnealune sündmus kestab katkematult üle 90 päevadel, on Ostjal õigus Ettevõttele Lepingu lõpetamisest kirjalikult teatada.

13. ÜLDINE

13.1Ettevõtte ükski Lepingust tulenev õigus või õiguskaitsevahend ei piira ettevõtte mis tahes muid õigusi või õiguskaitsevahendeid, olenemata sellest, kas see on lepingust tulenev või mitte.

13.2Kui mis tahes pädeva jurisdiktsiooni kohus, vahekohus või haldusorgan leiab, et lepingu mis tahes säte on täielikult või osaliselt ebaseaduslik, kehtetu, tühine, tühistatav, jõustamatu või ebamõistlik, peab see õigusvastasuse, kehtetuse, tühisuse, tühistamise ulatuses, jõustamatus või ebamõistlikkus loetakse lahutatavaks ning ülejäänud Lepingu sätted ja ülejäänud sellised sätted jäävad täies jõus ja kehtima.

13.3Ettevõtte suutmatust või viivitamist lepingu mõne sätte jõustamisega või osalise jõustamisega ei tõlgendata kui lepingust tulenevatest õigustest loobumist.

13.4 Ettevõtte mis tahes loobumist lepingu mis tahes sätete rikkumisest või kohustuste rikkumisest ostja poolt ei loeta mis tahes hilisemast rikkumisest või kohustuste täitmata jätmisest loobumiseks ja see ei mõjuta mingil viisil teisi lepingu tingimusi.

13.5Lepingu pooled ei kavatse, et Lepingu ükski tingimus oleks täitmisele pööratav isiku poolt, kes ei ole lepingu pool.

13.6 Lepingu moodustamist, olemasolu, ülesehitust, täitmist, kehtivust ja kõiki aspekte reguleerivad Maine'i osariigi seadused ja pooled alluvad Maine'i osariigi kohtute mitteainuõiguslikule jurisdiktsioonile mis tahes toimingutes, mis võivad tekivad käesoleva lepingu alusel.

14. ÜLDINE

13.1Ettevõtte ükski Lepingust tulenev õigus või õiguskaitsevahend ei piira ettevõtte mis tahes muid õigusi või õiguskaitsevahendeid, olenemata sellest, kas see on lepingust tulenev või mitte.

13.2Kui mis tahes pädeva jurisdiktsiooni kohus, vahekohus või haldusorgan leiab, et lepingu mis tahes säte on täielikult või osaliselt ebaseaduslik, kehtetu, tühine, tühistatav, jõustamatu või ebamõistlik, peab see õigusvastasuse, kehtetuse, tühisuse, tühistamise ulatuses, jõustamatus või ebamõistlikkus loetakse lahutatavaks ning ülejäänud Lepingu sätted ja ülejäänud sellised sätted jäävad täies jõus ja kehtima.

13.3Ettevõtte suutmatust või viivitamist lepingu mõne sätte jõustamisega või osalise jõustamisega ei tõlgendata kui lepingust tulenevatest õigustest loobumist.

13.4 Ettevõtte mis tahes loobumist lepingu mis tahes sätete rikkumisest või kohustuste rikkumisest ostja poolt ei loeta mis tahes hilisemast rikkumisest või kohustuste täitmata jätmisest loobumiseks ja see ei mõjuta mingil viisil teisi lepingu tingimusi.

13.5Lepingu pooled ei kavatse, et Lepingu ükski tingimus oleks täitmisele pööratav isiku poolt, kes ei ole lepingu pool.

13.6 Lepingu moodustamist, olemasolu, ülesehitust, täitmist, kehtivust ja kõiki aspekte reguleerivad Maine'i osariigi seadused ja pooled alluvad Maine'i osariigi kohtute mitteainuõiguslikule jurisdiktsioonile mis tahes toimingutes, mis võivad tulenevad käesolevast lepingust.

bottom of page