top of page

Podmínky prodeje a vrácení zboží

1. INTERPRETACE

1.1  Definice a pravidla výkladu v této podmínce platí v těchto podmínkách.

Kupující: osoba, firma nebo společnost, která odebírá Zboží od Společnosti.

Smlouva: jakoukoli smlouvu mezi Společností a Kupujícím o prodeji a koupi Zboží, jejíž součástí jsou tyto podmínky.

Místo dodání: místo, kde má dojít k dodání zboží za podmínky 4.

Zboží: jakékoli zboží dohodnuté ve Smlouvě, které má společnost dodat Kupujícímu (včetně jakékoli jeho části nebo částí).

1.2  Odkaz na konkrétní zákon je odkazem na něj tak, jak je v současné době v platnosti s přihlédnutím k jakékoli změně, rozšíření, aplikaci nebo novému uzákonění, a zahrnuje jakékoli podřízené právní předpisy, které jsou v daném okamžiku v platnosti a podle něj byly přijaty.

1,3  Slova v jednotném čísle zahrnují množné číslo a v množném čísle jednotné číslo.

1,4  Odkaz na jedno pohlaví zahrnuje odkaz na druhé pohlaví.

1,5  Nadpisy podmínek nemají vliv na výklad těchto podmínek.

Incoterms: mezinárodní obchodní podmínky vypracované Mezinárodní obchodní komorou a které upravují povinnosti a závazky kupujícího a prodávajícího zboží.

2. UPLATŇOVÁNÍ PODMÍNEK

2.1  S výhradou jakékoli změny podle podmínky 2.4 bude smlouva mezi Kupujícím a Společností podléhat těmto podmínkám a podmínkám a podmínkám všech příslušných Incoterm, které se na smlouvu vztahují (a vykládány v souladu s oficiálními pravidly Mezinárodní obchodní komory pro čas od času platný výklad obchodních podmínek).

2.2  Jakékoli jiné podmínky (včetně jakýchkoli podmínek, které Kupující zamýšlí uplatnit v rámci jakékoli nákupní objednávky, potvrzení objednávky, specifikace nebo jiného dokumentu) jsou výslovně vyloučeny z jakékoli Smlouvy mezi Kupujícím a Společností.

2,3  Aby se předešlo pochybnostem, žádné podmínky potvrzené, doručené nebo obsažené v nákupní objednávce kupujícího, potvrzení objednávky, specifikaci nebo jiném dokumentu nebudou tvořit součást smlouvy jednoduše v důsledku toho, že se na takový dokument odkazuje ve smlouvě. .

2,4  Tyto podmínky se vztahují na veškerý prodej Společnosti a jakékoli změny těchto podmínek a jakákoli prohlášení o Zboží nebudou mít žádný účinek, pokud nebudou výslovně písemně dohodnuty a podepsány prezidentem nebo ředitelem Společnosti. Kupující bere na vědomí, že se nespoléhá na žádné prohlášení, slib nebo prohlášení učiněné nebo poskytnuté společností nebo jejím jménem, které není uvedeno ve Smlouvě. Nic v této podmínce nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti za podvodné uvedení v omyl.

2.5  Každá objednávka nebo přijetí nabídky na Zboží Kupujícím od Společnosti se považuje za nabídku Kupujícího ke koupi Zboží za těchto podmínek.

2.6  Žádná objednávka zadaná Kupujícím nebude považována za přijatou Společností, dokud Společnost nevydá písemné potvrzení objednávky nebo (pokud dříve) Společnost nedodá Zboží Kupujícímu.

2.7  Kupující zajistí, že podmínky jeho objednávky a veškeré příslušné specifikace jsou úplné a přesné.

2.8  Jakákoli nabídka je podána na základě toho, že žádná Smlouva nevznikne, dokud Společnost neodešle Kupujícímu potvrzení objednávky. Jakákoli nabídka je platná pouze po dobu 30 dnů od jejího data, pokud ji Společnost dříve nestáhla.

3. POPIS

Množství a popis Zboží musí být takové, jaké jsou uvedeny v nabídce Společnosti nebo v potvrzení objednávky.

4. DORUČENÍ

4.1  Společnost dodá zboží kupujícímu v souladu s platnými podmínkami Incoterm dohodnutými mezi kupujícím a prodávajícím.

4.2  Pokud se strany dohodnou na jakékoli konkrétní Incoterm pro dodání (například pouze CIF Zahraniční přístav nebo DDP uvedené místo určení), bude dodání považováno za uskutečněné v souladu s oficiálními pravidly Mezinárodní obchodní komory pro výklad obchodních podmínek. .

4,3  Jakékoli termíny určené Společností pro dodání Zboží jsou pouze odhadované a doba dodání Zboží nebude podstatná prostřednictvím oznámení. Nejsou-li takto stanoveny žádné termíny, dodání bude v přiměřené lhůtě.

4.4  S výhradou ostatních ustanovení těchto podmínek společnost nenese odpovědnost za žádnou přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu (všechny tři pojmy zahrnují, bez omezení, čistou ekonomickou ztrátu, ušlý zisk, ztrátu podnikání, vyčerpání goodwillu a podobné ztráta), náklady, škody, poplatky nebo výdaje způsobené přímo či nepřímo jakýmkoli zpožděním v dodání Zboží (i kdyby bylo způsobeno nedbalostí Společnosti), ani žádné prodlení neopravňuje Kupujícího ukončit nebo odstoupit od Smlouvy, pokud takové zpoždění nepřekročí 90 dní.

4,5  Pokud kupující z jakéhokoli důvodu nepřevezme dodávku některého zboží v době, kdy je připraveno k dodání, nebo společnost není schopna dodat zboží včas, protože kupující nedodal příslušné pokyny, dokumenty, licence nebo oprávnění:

4.5.1  riziko spojené se Zbožím přechází na Kupujícího (včetně ztráty nebo škody způsobené nedbalostí Společnosti);

4.5.2  zboží se považuje za dodané; a

4.5.3  Společnost může skladovat Zboží až do dodání, přičemž Kupující ponese veškeré související náklady a výdaje (včetně, bez omezení, skladování a pojištění).

4,6  Pokud konkrétní Incoterm týkající se jakékoli Smlouvy nezahrnuje nakládku a/nebo vykládku Zboží, Kupující zajistí v Místě dodání a na vlastní náklady přiměřené a vhodné vybavení a manuální práci pro nakládku a/nebo vykládku Zboží.

4,7  Pokud Společnost dodá Kupujícímu množství Zboží až o 10 % větší nebo menší než množství přijaté Společností, Kupující není oprávněn vznést námitky nebo odmítnout Zboží nebo kterékoli z nich z důvodu přebytku resp. schodek a zaplatí za takové zboží poměrnou smluvní sazbou.

4,8  Společnost může dodat Zboží v samostatných splátkách. Každá samostatná splátka bude fakturována a hrazena v souladu s ustanoveními Smlouvy.

4,9  Každá splátka bude samostatnou smlouvou a žádné zrušení nebo ukončení jakékoli smlouvy týkající se splátky neopravňuje kupujícího k odstoupení nebo zrušení jakékoli jiné smlouvy nebo splátky.

5. NEDORUČENÍ

5.1  Množství jakékoli zásilky Zboží zaznamenané Společností na jakémkoli nákladním listu dodaném Společnosti jakýmkoli přepravcem bude nezvratným důkazem o množství přijatém kupujícím při dodání, pokud kupující nemůže poskytnout přesvědčivý důkaz prokazující opak.

5,2  Společnost nenese odpovědnost za jakékoli nedodání Zboží (i v případě, že je způsobeno nedbalostí Společnosti), pokud Kupující písemně neoznámí Společnosti nedodání do 7 dnů ode dne, kdy by Zboží v běžném událostí bylo doručeno.

5,3  Jakákoli odpovědnost Společnosti za nedodání Zboží bude omezena na výměnu Zboží v přiměřené době nebo vystavení dobropisu v poměrné smluvní sazbě proti jakékoli faktuře vystavené za takové Zboží.

6. RIZIKO/NÁJEM

6.1  Riziko spojené se zbožím přechází v souladu s konkrétními podmínkami Incoterm, které se vztahují na jakoukoli smlouvu. Čas od času platná oficiální pravidla Mezinárodní obchodní komory pro výklad obchodních podmínek jako taková stanoví, kdy ve smlouvě přechází riziko.

6,2  Vlastnické právo ke Zboží nepřejde na Kupujícího, dokud Společnost neobdrží v plné výši (v hotovosti nebo zúčtovanými prostředky) všechny částky, které jí náleží v souvislosti s:

6.2.1  Zboží; a

6.2.2  Všechny ostatní částky, které jsou nebo se stanou splatnými Společnosti od Kupujícího na jakýkoli účet.

6,3  Dokud vlastnické právo ke zboží nepřejde na kupujícího, je kupující povinen:

6.3.1  Držet zboží na základě svěřenského práva jako zástavní věřitel společnosti;

6.3.2  Skladovat Zboží (bezplatně pro Společnost) odděleně od veškerého ostatního zboží Kupujícího nebo jakékoli třetí strany takovým způsobem, aby zůstalo snadno identifikovatelné jako majetek Společnosti;

6.3.3  Neničit, znečišťovat nebo zakrývat jakoukoli identifikační značku nebo obal na Zboží nebo související se Zbožím; a

6.3.4  Udržujte Zboží v uspokojivém stavu a udržujte jej pojištěné jménem Společnosti na plnou cenu proti všem rizikům k přiměřené spokojenosti Společnosti. Kupující na požádání předloží Společnosti pojistnou smlouvu.

6.4  Kupující může zboží před přechodem vlastnictví dále prodat pouze za následujících podmínek:

6.4.1  Jakýkoli prodej se uskuteční v rámci běžné obchodní činnosti kupujícího za plnou tržní hodnotu; a

6.4.2  Jakýkoli takový prodej bude prodejem majetku společnosti vlastním jménem kupujícího a kupující bude při takovém prodeji jednat jako příkazce.

6,5  Právo kupujícího vlastnit zboží okamžitě zaniká, pokud:

6.5.1  Kupující na sebe nechá vyhlásit konkurz nebo se dohodne nebo vyrovná se svými věřiteli, nebo jinak využije jakékoli prozatím platné zákonné ustanovení pro osvobození dlužníků v úpadku, nebo (jako právnická osoba) svolá shromáždění věřitelů (ať už formální nebo neformální), nebo vstoupí do likvidace (ať už dobrovolné nebo povinné) s výjimkou solventní dobrovolné likvidace pouze za účelem rekonstrukce nebo sloučení, nebo má u sebe jmenovaného správce konkurzní podstaty a/nebo správce, správce nebo nuceného správce. podnik nebo jakákoli jeho část nebo dokumenty jsou uloženy u soudu ke jmenování správce kupujícího nebo oznámení o úmyslu jmenovat správce je dáno kupujícím nebo jeho řediteli nebo oprávněným držitelem pohyblivého poplatku, nebo je usnesením předán nebo předložen návrh k jakémukoli soudu na zrušení Kupujícího nebo na vydání správního příkazu vůči Kupujícímu, nebo je zahájeno jakékoli řízení týkající se úpadku nebo možné platební neschopnosti Kupujícího; nebo

6.5.2  Kupující utrpí nebo připustí jakoukoli exekuci, ať už zákonnou nebo spravedlivou, aby byla uvalena na jeho majetek nebo byla proti němu získána, nebo nedodrží nebo neplní jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy nebo jiné smlouvy mezi Společností. a Kupující, nebo není schopen splácet své dluhy nebo Kupující přestane obchodovat; nebo

6.5.3  Kupující zatíží nebo jakýmkoli způsobem zpoplatní jakékoli Zboží.6.5.3 Kupující zatíží nebo jakýmkoli způsobem zúčtuje jakékoli Zboží.

6.6 Společnost je oprávněna vymáhat platbu za Zboží bez ohledu na to, že vlastnictví jakéhokoli Zboží nepřešlo ze Společnosti.

6.7 Kupující uděluje Společnosti, jejím zástupcům a zaměstnancům neodvolatelnou licenci kdykoli vstoupit do jakýchkoli prostor, kde je nebo může být uskladněno Zboží, za účelem jeho kontroly nebo, pokud zaniklo právo kupujícího na jeho držení, k jeho vyzvednutí.

6.8 Pokud Společnost není schopna určit, zda je zboží zbožím, u kterého zaniklo právo kupujícího vlastnit, má se za to, že kupující prodal veškeré zboží prodávaného společností kupujícímu v pořadí, v jakém byly fakturovány kupujícímu.

6.9 Je na výhradním uvážení Společnosti, zda bude usilovat o uplatnění svého práva získat zpět Zboží od Kupujícího, pokud je splněn kterýkoli z pododstavců podmínky 6.5, nebo zda se bude snažit vymáhat povinnost Kupujícího zaplatit Zboží.

6.10 Při ukončení Smlouvy, ať už bylo způsobeno jakkoli, zůstávají práva Společnosti (nikoli však práva Kupujícího) obsažená v této podmínce 6 v platnosti.

7. CENA

7.1 Pokud se Společnost písemně nedohodne jinak, bude cenou za Zboží cena uvedená v jakékoli cenové nabídce poskytnuté kupujícímu platnou v den dodání.

7.2 Jakákoli cenová nabídka poskytnutá kupujícímu bude vycházet z platných podmínek Incoterm, které se budou vztahovat na smlouvu, a odpovědnost společnosti za jakékoli konkrétní náklady podle takových podmínek Incoterm bude stanovena v oficiálních pravidlech Mezinárodní obchodní komory pro výklad obchodní podmínky.

7.3 Jakákoli cena daná kupujícímu za dodání zboží bude bez daně z prodeje v USA, která bude rovněž splatná k ceně zboží tam, kde je to relevantní.

9. KVALITY

9.1 Společnost kupujícímu zaručuje, že jakékoli zboží dodané společností bude splňovat všechny příslušné americké normy pro bezpečnost potravin, hygienu, označování a požadavky na skladování podle jakékoli platné legislativy EU, která je čas od času v platnosti. Pokud je Zboží dodáno do členského státu v rámci Evropského společenství, bude Zboží vyhovovat všem rovnocenným evropským a mimoevropským právním předpisům.

9.2 Společnost dále zaručuje, že (s výhradou ostatních ustanovení těchto podmínek) bude zboží při dodání v uspokojivé kvalitě a vhodné k lidské spotřebě.

9.3 Společnost nenese odpovědnost za porušení kterékoli ze záruk uvedených v podmínce 9.1 a 9.2, pokud:

9.3.1 Kupující písemně oznámí vadu Zboží Společnosti do 7 dnů ode dne, kdy Kupující vadu Zboží zjistí nebo měl zjistit; a

9.3.2 Společnosti je dána přiměřená příležitost po obdržení oznámení o prohlídce takového Zboží a Kupující (pokud o to Společnost požádá) vrátí vzorek Zboží na náklady Kupujícího do sídla Společnosti, aby prohlídka proběhla. tam.

9.4 Společnost nenese odpovědnost za porušení záruk uvedených v podmínce 9.1 a podmínce 9.2, pokud vada zboží vznikla tím, že kupující nedodržel ústní nebo písemné pokyny společnosti ohledně skladování, balení a správné obchodní praxe nebo Zboží bylo poškozeno při přepravě na riziko kupujícího.

9.5 S ohledem na podmínku 9.3 a podmínku 9.4, je-li Společnost přesvědčena, že Zboží není v souladu se zárukami uvedenými v podmínce 9.1 a podmínce 9.2, Společnost podle svého uvážení takové Zboží vymění nebo vrátí cenu takového Zboží v poměrné smluvní sazbě. .

9.6 Pokud Společnost splní podmínku 9.5, nenese žádnou další odpovědnost za porušení záruk uvedených v podmínce 9.1 a podmínce 9.2 ve vztahu k takovému Zboží.

8. PLATBA

8.1 S ohledem na podmínku 8.5 je platba ceny za Zboží splatná v eurech a/nebo amerických dolarech a čas platby je rozhodující.

8.2 V případě, že Kupující zajistí vyzvednutí Zboží ze závodu z provozovny Společnosti, není-li Společností písemně dohodnuto jinak, je platba splatná při vyzvednutí Zboží.

8.3 V případě, že Společnost zajišťuje odeslání Zboží Kupujícímu, není-li dohodnuto jinak, jsou platební podmínky hotovostní proti dokladům. Přepravní doklady (včetně nákladního listu) nebudou kupujícímu vydány, dokud banka kupujícího neobdrží platbu za zboží v plné výši.

8.4 Nehledě na ustanovení podmínky

8.2 A stav

8.3 Kupující je povinen uhradit Zboží do 7 dnů ode dne, kdy Společnost Kupujícímu oznámila, že Zboží je k dispozici k vyzvednutí nebo kde Společnost zajistila odeslání Zboží, kdy banka Kupujícího oznámí Kupujícímu, že přepravní doklady jsou k dispozici k vyzvednutí nebo do 7 dnů poté, co Společnost potvrdí Kupujícímu, že dokumenty jsou k dispozici k vyzvednutí, podle toho, co nastane dříve.

8.5 Společnost se může s Kupujícím písemně dohodnout na odlišných platebních podmínkách a případné alternativní platební podmínky budou uvedeny v potvrzení objednávky a obchodní faktuře.

8.6 Žádná platba nebude považována za přijatou, dokud Společnost neobdrží zúčtované prostředky.

8.7 Veškeré platby splatné Společnosti podle Smlouvy se stanou splatnými okamžitě po jejím ukončení bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení.

8.8 Kupující provede všechny platby splatné podle smlouvy v plné výši bez jakékoli srážky, ať již formou započtení, protinároku, slevy, snížení nebo jinak, pokud nemá právoplatný soudní příkaz požadující, aby Společnost zaplatila částku rovnající se takovému srážce. kupující.

8.9 Pokud kupující nezaplatí Společnosti jakoukoli částku splatnou podle smlouvy, je kupující povinen zaplatit Společnosti úrok z této částky ode dne splatnosti platby v roční sazbě 3 % nad základní úrokovou sazbou od okamžiku splatnosti. do času Bank of America, narůstající na denní bázi až do provedení platby, ať už před nebo po jakémkoli rozsudku.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1 S výhradou podmínky 4, podmínky 5 a podmínky 9 stanoví následující ustanovení celkovou finanční odpovědnost společnosti (včetně jakékoli odpovědnosti za jednání nebo opomenutí jejích zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů) vůči kupujícímu ve vztahu k:

10.1.1 Jakékoli porušení těchto podmínek;

10.1.2 Jakékoli použití nebo další prodej jakéhokoli Zboží nebo jakéhokoli produktu obsahujícího jakékoli Zboží Kupujícím;

A

10.1.3 Jakékoli prohlášení, prohlášení nebo protiprávní jednání nebo opomenutí včetně nedbalosti vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní.

10.2 Veškeré záruky, podmínky a další podmínky vyplývající z práva USA nebo práva státu Maine jsou v plném rozsahu povoleném zákonem vyloučeny ze smlouvy.

10.3 Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti:

10.3.1 za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí společnosti; nebo

10.3.2 V jakékoli záležitosti, pro kterou by bylo nezákonné, aby společnost vyloučila nebo se pokusila vyloučit svou odpovědnost; nebo

10.3.3 za podvod nebo podvodné uvedení v omyl.

10.4S výhradou podmínky 10.2 a podmínky 10.3:

10.4.1 Celková odpovědnost Společnosti v souvislosti s plněním nebo zamýšleným plněním Smlouvy bude omezena na smluvní cenu; a

10.4.2 Společnost nenese odpovědnost vůči Kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu podnikání nebo vyčerpání dobrého jména v každém případě, ať už přímé, nepřímé nebo následné, ani žádné nároky na následnou kompenzaci jakkoli (jakkoli způsobenou), které vzniknou z nebo v souvislosti se Smlouvou.

11. ZADÁNÍ 

11.1 Společnost může postoupit smlouvu nebo jakoukoli její část jakékoli osobě, firmě nebo společnosti.

11.2 Kupující není oprávněn postoupit Smlouvu ani jakoukoli její část bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

12. VYŠŠÍ MOC

Společnost si vyhrazuje právo odložit termín dodání nebo zrušit smlouvu nebo snížit objem zboží objednaného kupujícím (bez odpovědnosti vůči kupujícímu), pokud je znemožněno nebo zpožděno v provádění své obchodní činnosti z důvodu okolnosti mimo přiměřenou kontrolu společnosti, včetně, bez omezení, aktů vyšší moci, vládních akcí, války nebo národní nouze, teroristických činů, protestů, nepokojů, občanských nepokojů, požárů, výbuchů, povodní, epidemií, výluk, stávek nebo jiné pracovněprávní spory (ať už se týkají nebo netýkají se pracovních sil kterékoli strany) nebo omezení nebo zpoždění postihující dopravce nebo neschopnost či zpoždění při získávání adekvátních nebo vhodných materiálů, za předpokladu, že pokud daná událost trvá nepřetržitě déle než 90 dnů, je Kupující oprávněn písemně oznámit Společnosti výpověď Smlouvy.

13. OBECNĚ

13.1Žádným právem nebo opravným prostředkem Společnosti podle Smlouvy není dotčeno žádné jiné právo nebo opravný prostředek Společnosti, ať již ze Smlouvy či nikoli.

13.2Pokud jakýkoli soud, tribunál nebo správní orgán příslušné jurisdikce shledá jakékoli ustanovení Smlouvy jako zcela nebo částečně nezákonné, neplatné, neplatné, neplatné, nevymahatelné nebo nepřiměřené, bude v rozsahu takové nezákonnosti, neplatnosti, neplatnosti, zrušitelnosti, nevymahatelnost nebo nepřiměřenost budou považovány za oddělitelné a zbývající ustanovení smlouvy a zbývající část takového ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

13.3Selhání nebo prodlení Společnosti při vymáhání nebo částečném vymáhání jakéhokoli ustanovení Smlouvy nebude vykládáno jako zřeknutí se jakéhokoli svého práva podle Smlouvy.

13.4 Jakékoli zřeknutí se ze strany Společnosti v souvislosti s jakýmkoli porušením nebo nedodržením jakéhokoli ustanovení Smlouvy ze strany Kupujícího nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli následného porušení nebo prodlení a žádným způsobem neovlivní ostatní podmínky Smlouvy.

13.5Strany smlouvy nemají v úmyslu, aby jakákoli podmínka smlouvy byla vymahatelná osobou, která není její stranou.

13.6 Vznik, existence, konstrukce, plnění, platnost a všechny aspekty smlouvy se řídí zákony státu Maine a strany se ve všech žalobách, které mohou mít, podřizují nevýlučné jurisdikci soudů státu Maine. vzniknou na základě této smlouvy.

14. OBECNĚ

13.1Žádným právem nebo opravným prostředkem Společnosti podle Smlouvy není dotčeno žádné jiné právo nebo opravný prostředek Společnosti, ať již ze Smlouvy či nikoli.

13.2Pokud jakýkoli soud, tribunál nebo správní orgán příslušné jurisdikce shledá jakékoli ustanovení Smlouvy jako zcela nebo částečně nezákonné, neplatné, neplatné, neplatné, nevymahatelné nebo nepřiměřené, bude v rozsahu takové nezákonnosti, neplatnosti, neplatnosti, zrušitelnosti, nevymahatelnost nebo nepřiměřenost budou považovány za oddělitelné a zbývající ustanovení smlouvy a zbývající část takového ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

13.3Selhání nebo prodlení Společnosti při vymáhání nebo částečném vymáhání jakéhokoli ustanovení Smlouvy nebude vykládáno jako zřeknutí se jakéhokoli svého práva podle Smlouvy.

13.4 Jakékoli zřeknutí se ze strany Společnosti v souvislosti s jakýmkoli porušením nebo nedodržením jakéhokoli ustanovení Smlouvy ze strany Kupujícího nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli následného porušení nebo prodlení a žádným způsobem neovlivní ostatní podmínky Smlouvy.

13.5Strany smlouvy nemají v úmyslu, aby jakákoli podmínka smlouvy byla vymahatelná osobou, která není její stranou.

13.6 Vznik, existence, konstrukce, plnění, platnost a všechny aspekty smlouvy se řídí zákony státu Maine a strany se ve všech žalobách, které mohou mít, podřizují nevýlučné jurisdikci soudů státu Maine. vzniknou na základě této smlouvy.

bottom of page